دکتر عبدالصمد احمدوند

وب سایت تخصصی ایمنی، بهداشت ، محیط زیست (HSE)

دکتر عبدالصمد احمدوند
خانه | موضوعات | موضوعات بهداشت

پرتوها و تشعشعات

بيماريهاي ناشي از كار

روانشناسي صنعتي

زباله هاي صنعتي

ارگونومي

كليات بهداشت محيط

كليات بهداشت حرفه اي

كمكهاي اوليه

سروصدا

روشنايي محيط كار

بهداشت عمومي

ورود

  1. سامانه فرماندهي حادثه (5.00)

  2. ايمني ليفتراك و بالابر دستي (5.00)

  3. سيستم مديريت ايمني در صنعت حمل و نقل جاده اي (5.00)

  4. مايعات قابل اشتعال و قابل احتراق (5.00)

  5. كتاب مديريت حريق (5.00)